Μονάδα Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

Η αποστολή της Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων είναι η στήριξη θυμάτων βασανιστηρίων με την παροχή διεπιστημονικών υπηρεσιών με σκοπό την αποκατάσταση και επανένταξη τους στην κοινωνία. Επί του παρόντος, η Μονάδα χρηματοδοτείται από το Εθελοντικό Ταμείο για Θύματα Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, UNVFVT). Η Μονάδα λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006 και μας έδωσε τη δυνατότητα να στηρίξουμε και να προωθήσουμε την ενδυνάμωση και την αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων στην Κύπρο. Συνήθως, τα θύματα είναι πρόσφυγες, αιτητές ασύλου ή θύματα εμπορίας προσώπων. Ο στόχος της Μονάδας είναι να βοηθήσει στην αποκατάσταση των θυμάτων και των οικογενειών τους και παράλληλα στην ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινωνία.


Η Μονάδα υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση στο θέμα της αποκατάστασης προσφέροντας κοινωνική αρωγή στο άτομο που υπέστη τα βασανιστήρια αλλά και στην οικογένειά του, καθώς επίσης και ψυχολογική και νομική στήριξη. Όταν κρίνεται απαραίτητο, τα θύματα παραπέμπονται σε γιατρούς. Επιπρόσθετα, δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας γύρω από θέματα που σχετίζονται με τα βασανιστήρια.
Η Μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης το οποίο προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική αξιολόγηση και καταγραφή βασανιστηρίων και άλλων μορφών απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο, έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.


Η Μονάδα λειτουργεί κάτω από τη Μονάδα Ανθρωπιστικών Θεμάτων του Future Worlds Center.
Δραστηριότητες/Υπηρεσίες
Ψυχολογική στήριξη
Παροχή νομικής αρωγής
Κοινωνική στήριξη
Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση κοινού

Διαβάστε Περισσότερα

Ιστοσελίδα: http://www.urvt.org/